Tematyka konferencji 2008

 

OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA NAUKOWA

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA STRUKTURALNE

I MENEDŻERSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

Ryn, 17-18 kwietnia 2008

ZMIANY STRUKTURALNE W OCHRONIE ZDROWIA

 1. Finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich - Wojciech Maksymowicz
 2. Zmiany struktury finansowania ochrony zdrowia w Polsce - Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak
 3. „Koszyki” świadczeń opieki zdrowotnej - Krystyna Radecka, Waldemar Wierzba, Józef Stępień
 4. Pożądane kierunki zmian w prawie ochrony zdrowia - Ewa Górska – Marciniak
 5. Teoria gron w budowaniu relacji szpitala z podmiotami rynku - Agnieszka Bukowska‑Piestrzyńska
 6. Społeczne korzyści stosowania profilaktyki i edukacji onkologicznej - Janusz Chełchowski, Brygida Kolendo
 7. Onkologia na Warmii i Mazurach potrzeby zdrowotne a rzeczywisty poziom zabezpieczenia - Janusz Chełchowski, Leszek Frąckowiak, Wioletta Szemplińska
 8. Rynek pracy w usługach medycznych oraz przykłady dobrych praktyk wsparcia służby zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim - Paweł Janukowicz
 9. Struktura zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów w Śląskiej Izbie Lekarskiej – stan aktualny i prognozy na rok 2022 - Maciej Hamankiewicz, Jacek Czapla
 10. Nowoczesne podejście do zatrudnienia pielęgniarek i położnych - Jacek Perliński
 11. Zamówienia publiczne podmiotów sektora opieki zdrowotnej (SPZOZ) na aparaturę i roboty budowlane w latach 2004 – 2006. Analiza statystyczno-ekonometryczna - Hanna Lewandowska

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA

 1. Kształtowanie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu podmiotami sektora ochrony zdrowia - Bogdan Nogalski
 2. Znaczenie rozwijania cech przywódczych pracowników dla efektywnego działania zakładów opieki zdrowotnej - Dariusz Poznański, Marcin Kautsch
 3. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych - Beata Buchelt
 4. Problematyka etyczna w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej - Maria Haluch‑Grądalska
 5. Planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej - Marcin Kautsch
 6. Wybrane problemy strategiczne w zarządzaniu szpitalem na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie - Elżbieta Majchrzak‑Kłokocka, Kornelia Kotwicka, Rafał Laszczak
 7. Inwestycje jako mechanizm zdobywania przewagi strategicznej w ochronie zdrowia - Mieczysław Pasowicz, Marcin Kautsch
 8. Nowe profile medyczne na przykładzie Zakładu Opieki Zdrowotnej MinisterstwaSpraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - Leszek Frąckowiak, Janusz Chełchowski, Wioletta Szemplińska
 9. Efektywność zakładów opieki zdrowotnej – wybrane wyniki badań - Iga Rudawska
 10. Controlling operacyjny w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej - Wiesław Janik, Andrzej Zbroja
 11. Nowoczesna organizacja pracy szpitala - Jarosław J. Fedorowski
 12. Szacowanie korelacji kosztów i liczby pacjentów oraz osobodni na oddziale wewnętrznym szpitala powiatowego - Małgorzata Cygańska

PROBLEMY JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH

 1. Certyfikować czy akredytować systemy zarządzania jakością usług zdrowotnych? - Mira Lisiecka-Biełanowicz, Krystyna Lisiecka
 2. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 w zakładach opieki zdrowotnej - Monika Dobska, Paweł Dobski
 3. Jakość usług medycznych a problem ich standaryzacji - Elżbieta Gelert, Magdalena Tomczyk
 4. Akredytacja, certyfikacja i kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) jako kierunki doskonalenia w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej - Ewa Górska-Marciniak, Emilia Ślawska
 5. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych -Roman Lewandowski, Ireneusz M. Kowalski