Oferta pracy - głowny księgowy

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

 

Głównego księgowego

w

Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

 

 

1.Kandydat powinien posiadać kwalifikacje

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896) oraz niezbędne wymagania zgodnie z art. 54, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

2. Miejsce pracy:

Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

3. Proponowane zatrudnienie:

W ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu.

4. Wymagane dokumenty:

-       list motywacyjny,

-    CV z dopiskiem klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2”,

-       kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-       kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

-       kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal potwierdzających minimum 5 lat pracy w służbach finansowo–księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w służbach finansowo– księgowych,

-       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o obywatelstwie,

-       oświadczeniekandydataże, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Kopie załączonych dokumentów aplikacyjnych powinny zostać opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 07.12.2018 r. do godz. 14.00 osobiście w Dziale Kadr Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce lub wysłać na adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21,
11-015 Olsztynek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

6. Sposób składania dokumentów:

w kopercie zamkniętej z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”.

7. Dodatkowe informacje:

1.Kontakt:
Dyrektor Szpitala – dr inż. Roman Lewandowski tel. (089) 519-48-21
lub Specjalista ds. personalnych – mgr Marta Książek (089) 519-48-67.

2.Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia aplikacji w miejscu określonym w pkt. 6.

3.O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne.

4.Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, wybrany kandydat zostanie o tym poinformowany telefonicznie.

5.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.

6.Dyrektor może odstąpić od postępowania naboru na stanowisko głównego księgowego bez podania przyczyn.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, REGON 000296236, tel. 89 519-48-11,
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443. 
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: kancelarie prawne, firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
 8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
 10. Posiadacie Państwo następujące prawa:Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)