"Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia"
już po raz czwarty

 

 

W dniach 23 - 25 maja 2011r. w Warmińsko-Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym, HOTEL „Zamek Ryn" w Rynie odbyła się IV już Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą: „Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menedżerskie w Ochronie Zdrowia”.

 

Konferencja miała charakter szkoleniowo-naukowy, była kierowana do kadry zarządzającej publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, pragnącej poznać nowe idee i trendy w zarządzaniu oraz do naukowców, którzy już zajmują się ochroną zdrowia w aspekcie zarządzania i ekonomii.

dys_panel
audytorium_2011
Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów  Uczestnicy konferencji podczas wykładu

 

 

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej wymaga coraz większych umiejętności, stąd potrzeba organizacji konferencji naukowych dla praktyków i teoretyków zarządzania w tym sektorze. Wymiana opinii i doświadczeń podczas konferencji miała umożliwić lepsze dostosowanie się kadry menedżerskiej do wymogów, jakie przed nimi stawia ciągła transformacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a środowisku naukowemu pozwolić na identyfikację nowych obszarów badań.  Zwłaszcza, że stale zwiększające się nakłady na zdrowie zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych sprawiają, że sektor ten staje się głównym wątkiem debaty publicznej i to zarówno w zakresie organizacji systemu, jak i zarządzania funkcjonującymi w nim publicznymi i prywatnymi podmiotami.

 

Referaty prezentowane na konferencji odnosiły się do bardzo szerokiego spektrum problemów. Były to zarówno zagadnienia o charakterze finansowym (finansowanie świadczeń, controlling, współpłacenie), zarządczym (zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, pomiar jakości), a także dotyczące zasobów ludzkich (ocena pracowników, zarządzanie personelem).

 

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, byli to: menedżerowie publicznego i prywatnego sektora ochrony zdrowia; naukowcy; specjaliści i pracownicy administracji publicznej zajmujący się systemem ochrony zdrowia; liderzy opinii w zakresie publicznej oraz prywatnej opieki zdrowotnej; przedstawiciele przedsiębiorstw z całego kraju, dla których tematyka ochrony zdrowia stanowi strategiczny element ich rozwoju.

 

Duże zainteresowanie poruszaną tematyką oraz liczne, i momentami gwałtowne, dyskusje pokazały, że organizatorzy  stworzyli uczestnikom warunki sprzyjające wymianie poglądów i doświadczeń.  Efektem podjętych działań jest dwutomowa publikacja, w której zaprezentowano referaty wygłoszone podczas konferencji.

 

Konferencja odbyła się pod auspicjami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jej organizatorami byli Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,  Instytut Spraw Publicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Projekt Europejski, LCB – Healthcare (Low Carbon Building - Healthcare) http://lowcarbon-healthcare.eu .