Realizacja projektu „ Kompleksowa termomodernizacja szpitala”
 
zmierza ku końcowi.

logo


Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce w 2006r złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  W grudniu 2007 została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Ogólna kwota grantu wynosi 746 961 euro z czego dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniesie 634 917 euro. Termin realizacji projektu został wyznaczony na I kwartał 2011r. Głównym powodem, dla którego podjęto realizację projektu był zbyt wysoki koszt ogrzewania budynków, produkcja ciepłej wody użytkowej oraz brak wentylacji mechanicznej. Należy też podkreślić, że Szpital położony jest w strefie krajobrazu chronionego obok jeziora Pasłęk, a po zakończeniu projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery znacznie zmaleje, co nie jest bez znaczenia dla pacjentów rehabilitujących drogi oddechowe.

 

Realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne oprócz doprowadzenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci i personel, spowoduje obniżenie zużycia ciepła w skali roku z 19 086 GJ  do  3 942 GJ. Tym samym oszczędności wynikające z różnicy w zużyciu ciepła i opłat za gaz wpłyną na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych placówki.
Niskie koszty funkcjonowania placówek publicznej służby zdrowia leżą  w interesie publicznym.
Dotychczas zrealizowano następujący zakres:
•    wymiana części stolarki
•    docieplenie budynków

       Pozostały zakres wyszczególniony poniżej jest w trakcie realizacji:
•    modernizacja instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach
•    modernizacja kotłowni gazowej
•    modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 0,4 MW
•    modernizacja wentylacji
•    uruchomienie zasilania w energię cieplną nagrzewnic central wentylacyjnych
•    instalacja chłodnicza central wentylacyjnych
•    instalacja pompy ciepła – moc 200 kW
•    modernizacja instalacji elektrycznej
•    zainstalowanie komputerowej automatyki sterującej.

2

1

3