Tematyka konferencji 2010

III MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA STRUKTURALNE

I MENEDŻERSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

Ryn, 24 - 26 maja 20011

PROBLEMY ZARZĄDZANIA
 1. Rola informacji w procesie świadczenia usługi szpitalnej – redukcja ryzyka decyzyjnego – Benedykt Bober
 2. Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w obiektach użyteczności publicznej – Waldemar Dołęga
 3. Konfiguracja swobody decyzyjnej wyzwaniem menedżerskim w ochronie zdrowia - Tadeusz Falencikowski,  Bogdan Nogalski
 4. Systemy automatycznej identyfikacji i elektronicznej wymiany danych na rzecz optymalizacji procesów logistycznych w szpitalu. Praktyczne rozwiązania i najlepsze praktyki ze świata - Anna Gawrońska-Błaszczyk
 5. Analiza zbiorów  informacji dotyczących działalności szpitali generowanych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia - Maria Hass – Symotiuk, Hanna Jakimowicz, Magdalena Kludacz, Przemysław Mućko
 6. Zarządzanie procesami w niepublicznym zakładzie ochrony zdrowia - Ryszard Jankowiak
 7. Badanie innowacyjności publicznych zakładów opieki zdrowotnej– koncepcja metodologiczna - Joanna Jończyk
 8. Planowanie strategiczne w szpitalach: doświadczenia międzynarodowe - Jacek Klich
 9. Współdziałanie w publicznych jednostkach ochrony zdrowia - Barbara Kożuch
 10. Zaufanie a relacja agencyjna w systemie ochrony zdrowia - Katarzyna Krot
 11. Projekt unijny instrumentem zarządzania w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - Elżbieta Majchrzak- Kłokocka
 12. Heurystyczna informatyzacja Szpitala- Wojciech Nowicki
 13. Prawa pacjenta w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej - Małgorzata Paszkowska
 14. Wybrane sfery zadaniowe i narzędzia PR w praktyce zakładu opieki zdrowotnej - Małgorzata Paszkowska, Aneta Czarniecka
 15. Prawne aspekty dyżurów medycznych - Mariusz Piotrowski
 16. Zarządzanie procesowe jako dynamiczna koncepcja zarządzania szpitalem -  Maciej Sobkowski, Anna Potasińska-Sobkowska, Tomasz Opala
 17. Regionalna polityka zdrowotna w Polsce- fikcja czy rzeczywistość? -Rafał Staszewski
 18. Wczesne rozpoznanie szans i zagrożeń w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej - doświadczenia szpitali amerykańskich - Małgorzata Stawick
 19. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Ochronie zdrowia nowe wyzwanie nadchodzącej dekady – Marcin Sułkiewicz, Bolesław Szomański
 20. Audyt wewnętrzny  jako narzędzie doskonalenia zarządzania w jednostkach sektora ochrony zdrowia - Elżbieta Szczepankiewicz
 21. Zrównoważona karta wyników jako instrument zarządzania zakładem opieki zdrowotnej - Joanna Wieczorek
 22. O celowości prawidłowej konstrukcji regulaminu porządkowego w zakładzie opieki zdrowotnej -  Agnieszka Zemke-Górecka, Sławomir Lech Czaban
 23. Informatyczny system zarządzania jednostką naukowo-kliniczną Uniwersytetu Medycznego - Piotr Ziniewicz, Robert Milewski, Paweł Malinowski, Stanisław Zenon Mnich

PROBLEMATYKA ZASOBÓW I PRZEKSZTAŁCEŃ
 1. Wpływ realizacji procesu dydaktycznego na efektywność ekonomiczną Szpitali Uniwersyteckich w Bydgoszczy - Jerzy Boehlke, Jarosław Kozera
 2. Psychologiczny portret zawodu lekarza -  Agnieszka Czerw, Anna Borkowska
 3. Ocena postaw pracowników w relacji pacjent-personel ZOZu - Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 4. Satysfakcja pacjentów podstawowym narzędziem strategii marketingowej szpitala  - Janusz Chełchowski,  Brygida Kondracka
 5. Kreatywność zespołu determinantą sukcesu prewencji i profilaktyki zdrowotnej - Janusz Chełchowski,  Brygida Kondracka
 6. Satysfakcja pracowników instrumentem efektywnego Zarządzania - - Janusz Chełchowski,  Brygida Kondracka
 7. Zasady ewidencji kosztów w szpitalu dla potrzeb rachunku kosztów działań (ABC) - Małgorzata Cygańska
 8. Wartościowanie pracy przyczynkiem do sprawiedliwego wynagradzania - Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski
 9. Dźwignia finansowa jako narzędzie zarządzania finansami ZOZ - Maria Danuta Głowacka, Andrzej Klamerek
 10. Rola i zadania komórek personalnych w instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ, Kasa Chorych) w latach 2002-2009 - Andrzejn Jagodziński
 11. Zarządzanie operacyjne kosztami w Zakładach Opieki Zdrowotnej - Wiesław Janik
 12. Aspiracje zawodowe oraz postawy przedsiębiorcze studentów fizjoterapii - Paweł Janukowicz
 13. Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym - Marcin Kaczmarek
 14. Zadłużenie Zakładów Opieki Zdrowotnej - Marcin Kautsch
 15. Style przywództwa w jednostkach ochrony zdrowia - Przemysław Kotowski, Tomasz Holecki
 16. Kluczowy dylemat władzy w świetle fizyki życia - Wojciech Kubań
 17. Rola pielęgniarek w zarządzaniu usługami zdrowotnymi - Danuta Kunecka
 18. Efekty prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej w Częstochowie- pięć lat doświadczeń - Iwona Markowska-Kabała
 19. Wpływ rozwoju niepublicznego sektora ochrony zdrowia na funkcjonowanie szpitali publicznych- analiza na przykładzie oddziału ginekologicznego - Anna Justyna Milewska, Robert Milewski,  Urszula Górska,  Sławomir Wołczyński
 20. Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia - Sylwia Nieszporska
 21. Restrukturyzacja szpitali na przykładzie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - Artur Piotrowicz
 22. Finansowanie ochrony zdrowia a podstawowe wskaźniki epidemiologiczne w USA, krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej - Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak
 23. Wydatki prywatne na usługi medyczne w Polsce - sposoby ustalania i skala zjawiska - Zofia Skrzypczak, Józef Haczyński
 24. Kultura organizacyjna szpitali w Polsce - Łukasz Sułkowski
 25. Partycypacja lekarzy w zarządzaniu niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej -  Katarzyna Zadros
 26. Szanse i zagrożenia związane z powszechnym przekształceniem szpitali w spółki prawa handlowego – Wojciech Maksymowicz

1.       Strategia zakładu opieki zdrowotnej – mrzonka czy konieczność? – Mirosław Jarosiński

2.       Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach – Magdalena Kludacz

3.       Innowacje operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia - Kamila Stańczak-Strumiłło, Jędrzej Strumiłło

4.       Efekty wdrożenia planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – studium przypadku – Urszula Lasa, Marcin Kautsch

5.       Systemowe lekarstwo – Paweł Puchalski

6.       Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej – Marcin Kautsch, Dariusz Poznański

7.       Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej – Marcin Kautsch, Roman Lewandowski

8.       Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zarządzania szpitalem – Anna Gawrońska-Błaszczyk

9.       Racjonalizacja kosztów jako źródło wzrostu efektywności ZOZ – Wiesław Janik

10.   Analiza porównawcza wybranego szpitala powiatowego w Polsce i USA – Jarosław J. Fedorowski

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia

11.    Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy a etyka Zarządzania zasobami ludzkimi – Danuta Kunecka, Beata Karakiewicz

12.   System oceniania pracowników wybranego zakładu opieki zdrowotnej – Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski

13.   Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – Beata Buchelt

14.   Problemami zarządzania kadrami w jednostkach ochrony zdrowia (wyniki badań empirycznych) – Karol Kowalewski

15.   Poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadków – Agnieszka Krawczyk – Sołtys

16.   Kompetencje zarządcze pielęgniarki oddziałowej w świetle wyników badań – Iwona Kraśniak, Janusz Kraśniak

17.   Wykorzystanie asan  i ćwiczeń oddechowych w procesie samoregulacji psychicznej – I.W. Bierdiuk

 

Kierunki zmian organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej

18.   Strategia outsourcingu w polskich szpitalach – Emil Bukłaha

19.   Outsorcing w zakładach opieki zdrowotnej – szanse czy zagrożenia? – Elżbieta Majchrzak –Kłokocka, Aleksandra A. Olejarz

20.   Zmiany organizacyjne w publicznych jednostkach ochrony zdrowia – Abba Tylek

21.   Rola Internetu w marketingu świadczeń zdrowotnych – Małgorzata Paszkowska

22.   Komunikacja z pacjentem – wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce – Rafał Staszewski,  Marcin Kautsch

 

Finansowanie systemu ochrony zdrowia

23.   Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej – Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak

24.   System finansowania ochrony zdrowia w Polsce – Adam Szczęch

25.   Determinanty rozwoju niepublicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce – Jacek Ruszkowski

26.   Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych na ochronę zdrowia – Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

27.   Partycypacja pacjentów w kosztach leczenia – analiza metod badawczych – Katarzyna Krot

28.   Narodowe systemy kalkulacji kosztów leczenia pacjentów doświadczenia australijskie  - Małgorzata Cygańska

29.   Wpływ zmian w systemie podatkowym na rozliczanie się lekarzy – Radosław Witczak, Adam Depta

Powiązania kapitałowe i inwestycyjne w sektorze opieki zdrowotnej

30.   Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia – Tadeusz Falencikowski, Bogdan Nogalski

31.   Zastosowanie klastrów w usługach medycznych – Konstanty Owczarek

32.   Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej -  Radosław Witczak

33.   Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1997-2007 – Aleksandra Kaczor, Marcin Kautsch

34.   Zamówienia publiczne na usługi diagnostyki laboratoryjnej w latach 2004-2007 – Hanna Lewandowska

Przekształcenia prawne i własnościowe zakładów opieki zdrowotnej

35.   Rola organu założycielskiego w procesie restrukturyzacji szpitali na przykładzie szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy – Jerzy Boehlke, Jarosław Kozera

36.   Przekształcenia własnościowe jednostek ochrony zdrowia w województwie pomorskim – Kamila Stańczak-Strumiłło, Jędrzej Strumiłło

37.   Prawne problemy przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnej w spółki prawa handlowego –Mariusz Piotrowski

38.   Prywatyzacja zarządcza w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – Agnieszka Zemke-Górecka

39.   Komercjalizacja w służbie zdrowia na przykładzie „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – Artur Piotrowicz

Dostosowanie systemu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

40.   Wybrane trendy demograficzne i zdrowotne społeczeństwa polskiego a kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej – Halina Piecewicz-Szczęsna, Irena Dorota Karwat, Barbara Kołłątaj

41.   Regionalna analiza statystyczna dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych – Sylwia Nieszporska

42.   Szacowanie kosztów chorób cywilizacyjnych na przykładzie cukrzycy – poszukiwanie wskaźników ekonomicznych – Edyta Skibińska

43.   Prywatna usługa medyczna na przykładzie wad leczenia mowy, jako alternatywa dla medycznej usługi publicznej – Adam Depta

44.   Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie – Lucyna Kwiatkowska, Jerzy Wtorek