Polityka antykorupcyjna

 
Polityka antykorupcyjna Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce

 

Przewodnim celem naszej polityki antykorupcyjnej jest stałe poszukiwanie i analizowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych na wszystkich poziomach zarządzania, które mogą wystąpić w realizowanych przez nas zadaniach oraz podejmowanie natychmiastowych środków zaradczych zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.


Tak określoną politykę antykorupcyjną realizujemy poprzez:

***

 

 

Wykonywanie zadań, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa w zwalczaniu korupcji.

 
 
 

***

 

 

 

Monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Szpitalu pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia dużego ryzyka, odpowiednich środków zaradczych.

 

 

***

 

 

Wprowadzanie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego - znanych i dostępnych zarówno naszym klientom – pacjentom, jak i podmiotom współdziałających oraz pracownikom.

 
 
 

***

 

 

 

Zwiększanie świadomości pracowników i zacieśnianie ich więzi ze Szpitalem poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, doskonalenie systemów motywacyjnych, przywództwo itp.

 
 

***

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, w tym szkoleń z zakresu problematyki korupcji.

***

Wdrożenie Kodeksu Etyki Zawodowej – Dobrej Praktyki Zarządzania.Dyrektor

Roman Lewandowski