Centrum Psychiatrii Dziecięcej

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który szczegółowo pokazuje cel, formę i plany naszego projektu oraz to jak wygląda opieka psychologiczno-psychoterapeutyczna obecnie w naszym kraju.

Kliknij, aby zobaczyć film.
Wprowadzenie
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce jest realizatorem strategicznego projektu pn.: „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa „Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej” o wartości ponad 150 mln zł. Docelowo, będzie to nowoczesny obiekt zapewniający stacjonarną opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia na III poziomie referencyjnym. W Centrum będą się także znajdowały profilowane oddziały psychiatryczne, takie jak oddział nerwic młodzieżowych i oddział zaburzeń odżywiania. W Centrum znajdzie się także hostel, w którym młodzież z zaburzeniami psychicznymi niewymagająca leczenia szpitalnego będzie mogła przebywać nawet do 10 miesięcy. Dla tych osób będą prowadzone profilowane programy psychoterapeutyczne rehabilitacyjne w celu poprawy codziennego funkcjonowania oraz przywrócenia podstawowych umiejętności społecznych. Ponadto w Centrum będzie się mieściło centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny oraz ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.
Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, będzie ściśle współpracowało z Oddziałem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży zlokalizowanym w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na al. Wojska Polskiego.
Stan zaawansowania projektu:
Jesienią 2022 r. Marszałek Województwa wraz z zespołem wynegocjował w Brukseli finansowanie projektu budowy Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Zadanie to było bardzo trudne, ponieważ Unia Europejska generalnie odstępuje od finansowania łóżek. Jednakże naszym negocjatorom udało się przekonać przedstawicieli Komisji, że na Warmii i Mazurach tego typu centrum jest konieczne.
Została już przygotowana koncepcja budowy centrum:

Obecnie trwają prace projektowe nad przygotowaniem kompleksowego projektu Centrum, a także przygotowanie istniejącej infrastruktury Szpitala umożliwiające jak najszybsze uruchomienie stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci (jeden oddział ogólnopsychiatryczny dla dzieci i młodzieży), co z jednej strony umożliwi poprawę sytuacji dzieci z problemami psychicznymi, a z drugiej strony pozwoli na rozpoczęcie zatrudniania i szkolenia kadry na potrzeby przyszłego Centrum.
Uruchomienie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży na bazie obecnej infrastruktury Szpitala w Ameryce planowane jest od 01.01.2025r. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
Poszukujemy następujące osoby:
• Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży
• Lekarzy specjalistów psychiatrii zainteresowanych pracą na oddziałach młodzieżowych lub planujących rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
• Lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
• Pielęgniarki
• Terapeutów zajęciowych
• Psychologów
• Sanitariuszy
Do tej pory uruchomiliśmy:
W listopadzie 2023 r. w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F (teren Agromy) został otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. – l poziom referencyjny.
A od kwietnia i maja 2024 funkcjonują kolejne 3 ośrodki w Działdowie, Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim. W Ośrodkach realizowane są porady psychologicznego-diagnostyczne, porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, porady domowe, wizyty środowiskowe, sesje wparcia psychospołecznego. Świadczenia są udzielane na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia (do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki), a także ich rodziny lub opiekunów, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.” Szczegóły na temat funkcjonowania Ośrodka znajdują się także w zakładkach Poradnie i Centrum Psychiatrii Dziecięcej.
Od stycznia 2024 w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie została otwarta poradnia uzależnień, która obejmuje proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży oraz certyfikowanych terapeutów uzależnień. Proces diagnostyczny w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży obejmuje 3 wizyty diagnostyczne. Pierwszą wizytę diagnostyczną przeprowadza terapeuta uzależnień, który kwalifikuje pacjenta do lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, kontynuacji psychoterapii lub leczenia w poradni psychologicznej. Szczegóły na temat funkcjonowania poradni znajdują się w zakładce Poradnie oraz Centrum Psychiatrii Dziecięcej.
Lokalizacja Centrum
Budowa Centrum jest planowana na działce 2/47 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, gmina Olsztynek oraz na części działki 3358/6 przylegającej do działki 2/47, która obecne należy do Lasów Państwowych Nadleśnictwo Stare Jabłonki. W styczniu 2022 r. podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, Nadleśnictwem Stare Jabłonki i Szpitalem w Ameryce w celu pozyskania części działki 3358/6.
Integracja Centrum z funkcjonującym od lat szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci pozwoli na uzyskanie wyższej jakości świadczeń i osiągnięcie znacznych oszczędności związanych z kosztami inwestycji i późniejszej działalności w porównaniu do budowy Centrum jako oddzielnego kompleksu budynków. Szpital w Ameryce ma duże doświadczenie w udzielaniu świadczeń rehabilitacyjnych i alergologicznych dla dzieci i młodzieży, co może być wykorzystane w organizacji leczenia psychiatrycznego. Ponadto, częściowo będzie wykorzystana istniejąca infrastruktura obejmująca: dział żywienia, szkołę przyszpitalną, dział farmacji, administrację, księgowość, dział statystyki i rozliczeń, utrzymanie otoczenia oraz uzbrojenie terenu (energia elektryczna, gaz, kolektor ciśnieniowy do oczyszczalni ścieków w Olsztynku).
Centrum Psychiatrii Dziecięcej zostanie w pełni zintegrowane z istniejącą infrastrukturą diagnostyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, edukacyjną i techniczną, jednocześnie zachowując odrębność wymaganą do prawidłowej realizacji opieki psychiatrycznej. Optymalny stopień integracji zapewni lokalizacja Centrum w kilku obiektach połączonych krótkimi łącznikami, w taki sposób, aby umożliwić łatwą komunikację z istniejącym działem żywienia, przyszpitalną szkołą, laboratorium analitycznym, itp.. Planowana architektura pozwoli w przyszłości, gdy będzie taka potrzeba, rozbudować i poszerzyć działalność Centrum. Ponadto, Centrum zostanie zaprojektowane w sposób maksymalnie wykorzystujący istniejące ukształtowanie terenu i otaczającą zieleń, aby również przyjaznym otoczeniem wspierać powrót do zdrowia psychicznego dzieci i młodzież.
Poniższy rysunek przedstawia obszar na którym zostanie zlokalizowane Centrum.