Regulamin korzystania z Internetu

Regulamin dla Pacjentów do korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu

§1. Cel i Zakres stosowania

 1. Regulamin bezprzewodowego dostępu do Internetu określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej na rzecz Pacjentów przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, a w szczególności ustala:
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna przebywająca aktualnie w Szpitalu, zwana dalej Użytkownikiem.
 3. Pacjent może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi4. Regulamin obowiązuje każdego kto zaloguje się do hotspota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie powinien łączyć się z hotspotem
 4. Właścicielem, administratorem i dostawcą Sieci jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, który ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szpitala http://ameryka.com.pl oraz na poszczególnych oddziałach.
 7. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której pacjent uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne.


§2. Obowiązki Szpitala

 1. W ramach udostępnionej Usługi, Szpital dołoży wszelkich starań aby realizować Usługę na najwyższym poziomie.
 1. Szpital zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego. Za korzystanie z sieci nie będzie pobierał opłat od Użytkownika.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 4.   Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wydajności usługi dostępu do sieci Szpital nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.:
 5. Szpital:
  -nie gwarantuje stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów.
  -nie gwarantuje ciągłego pokrycia obiektu sygnałem radiowym.
  -nie gwarantuje nieprzerwanego, poprawnego, niezakłóconego funkcjonowania sieci.
  -Szpital nie odpowiada za przerwy w dostępie do usługi WiFi oraz za warunki techniczne panujące w sieci, jak również za opóźnienia, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer (tj. na jakość transmisji i prędkość transmisji danych) do i z urządzenia Użytkownika, w tym powstałych wskutek prac konserwacyjnych, usterek technicznych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
  Szpiatal ma prawo bez zapowiedzi i bez uprzedzenia nakładać ograniczenia na czas połączenia, przepustowość łącza, limit przesyłanych danych oraz inne parametry związane z transmisją danych Sieci WiFi.
  -Szpital ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub dla celów niezbędnych do zarządzania siecią WiFi.
 6.  Szpital oraz osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie nie ponoszą odpowiedzialności za:
      -warunki techniczne Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika,
      -nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
      -szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkownika ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci WiFi korzystał z Internetu,
      -powstałe uszkodzenia urządzenia Użytkownika pracującego w Sieci WiFi.

§3. Obowiązki Użytkownika:

 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy standardu IEEE 802.11b lub 802.11g.
 2. W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie (SSID) “HotSpot”
 3. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązuje się do:
  -Przestrzegania przepisów prawa;|
  -Nie rozpowszechniania nielegalnych treści;
  -Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety
  -Nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików i treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci.
  -Nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
  -Zalogowanie się do usługi hotspot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
  -Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.
  -Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych.


§4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Usługi dla danego Użytkownika.
 2. Szpital nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika.
 3. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących:
 4. Szpital nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.