Regulamin porządkowy Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami

 1. Zadaniem Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami jest wykonywanie usług zdrowotnych
  obejmujących diagnozowanie, leczenie i rehabilitację oraz opiekę pielęgniarską w ramach lecznictwa zamkniętego.
 2. W trakcie pobytu dziecka bezpośrednią opiekę sprawuje rodzic (opiekun) przebywający z dzieckiem w Oddziale.
 3. Medyczny nadzór nad pacjentem przebywającym w Oddziale sprawuje pielęgniarka Oddziału i lekarz prowadzący,
  w godzinach dyżurowych pielęgniarka dyżurna i lekarz dyżurny.
 4. Opiekun dba o punktualne uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach wchodzących w skład leczenia, opieki
  pielęgniarskiej i programu rehabilitacji w ramach współodpowiedzialności za przebieg i wynik leczenia.
 5. W czasie pobytu w Oddziale pacjent przyjmuje wyłącznie leki zlecone przez lekarza.
 6. Codzienny obchód pielęgniarski odbywa się rano o godzinie 7:15 i wieczorem o godzinie 19:30. W razie nieobecności
  w tym czasie pacjenta w pokoju prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do dyżurki pielęgniarskiej w celu poinformowania
  o stanie zdrowia dziecka.
 7. Obchód lekarski odbywa się w poniedziałek o godzinie 9:00
 8. Dziecko na placu zabaw może przebywać tylko pod opieką rodzica (opiekuna). Na terenie parku kinezyterapeutycznego należy zachować szczególną ostrożność oraz korzystać ze wszystkich urządzeń zgodnie z instrukcją.
 9. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest opuszczenie terenu szpitala po uzyskaniu zgody personelu dyżurnego.
 10. Opiekunowie zobowiązani są do zachowania porządku w pomieszczeniach, z których korzystają (pokój, świetlica, kuchnia, łazienka).
 11. Posiłki odbywają się w stołówce, w budynku głównym:

  śniadanie 7.30 – 8.15
  drugie śniadanie 10.00
  obiad 12.30 – 13.30
  podwieczorek 16.00
  kolacja 17.55 – 18.15

 12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21:00 do 06:00.
 13. W nocy na terenie Oddziału nie mogą przebywać inne osoby niż wyznaczone do opieki nad dzieckiem.
  W wyjątkowych przypadkach drugi opiekun za zgodą Ordynatora Oddziału i dodatkową odpłatnością.
 14. Na terenie Oddziału obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt, zachowywania się w sposób głośny, wulgarny, stwarzający zagrożenie dla innych.
 15. W dniu wypisu opiekun z dzieckiem zobowiązany jest opuścić pokój do godziny 10:00.