Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ameryka.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2000-06-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-29.
Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Powody braku spełniania wymagań
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-18.

Skróty klawiaturowe
Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu /.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Klucewicz, k.klucewicz@ameryka.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 519 48 11 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015

Parking
Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 6 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
Parking jest bezpłatny.
3 miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem, jedno miejsce znajduje się obok budynku głównego, jedno miejsce znajduje się na dziedzińcu i jedno miejsce usytuowane jest przy wejściu do budynku 26A

Pies asystujący
Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku
Wejście do budynku głównego znajduje się bezpośrednio z parkingu, przed wejściem jest
Do wejścia prowadzą schody.
Stopnie są oznaczone kontrastowo.
Przy schodach znajduje się poręcz.
Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 7%.
Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 5000 centymetrów.
Drzwi otwierają się automatycznie.
Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
Szerokość otworu wejściowego wynosi 180 centymetrów.
Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
Drugie wejście znajduje się od dziedzińca i należy skorzystać z windy lub platformy.

Przestrzeń za wejściem
Za wejściem znajdują się kolejne drzwi automatyczne za którymi po lewej stronie znajduje się urządzenie do pomiaru temperatury
Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia
W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe
Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
Możesz skorzystać z windy.

Schody
Klatka główna
Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
Stopień ma wysokość 12 centymetrów.
Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
Stopnie są oznaczone kontrastowo
Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda
Drzwi windy otwierają się automatycznie
Szerokość drzwi wynosi 110 centymetrów
Winda znajduje się w budynku
Na parterze
Kabina windy ma głębokość 230 centymetrów i szerokość 133 centymetrów.
Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
Oznaczenia są kontrastowe.
Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 93 centymetrów.
W windzie są komunikaty głosowe.
W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 661414141

Pomieszczenia
Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka
W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
Na parterze od wejścia głównego, po prawej stronie na przeciwko recepcji znajduje się łazienka, ponadto na każdej kondygnacji znajdują się oznakowane łazienki.
Drzwi otwierają się na zewnątrz.
Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
Na ścianach są zamontowane poręcze.
Przestrzeń manewrowa wynosi 147 centymetrów.
Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne
brak

Dodatkowe informacje
Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://images/Raport_z_audytu_wst%C4%99pnego.pdf
Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://pzgomaz.com/conferencecustomer=Szpital_WSRdD_Ameryka&announcement=true
Prosimy o noszenie maseczek w budynku.