Regulamin odwiedzających

Wolno odwiedzać chorych przebywających w oddziałach w godzinach:
8.00 – 18.00 w weekendy i dni wolne od pracy,
14.00 -18.00 w pozostałe dni tygodnia.

Fakt odwiedzin należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce.

 • ograniczenie odwiedzin może nastąpić ze względów epidemiologicznych na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora Szpitala,
 • osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej,
 • nie wolno odwiedzać chorych przez osoby chore lub będące w stanie nietrzeźwym.

Osoba odwiedzająca pacjenta w szpitalu jest zobowiązana:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
 • pozostawić okrycie wierzchnie w szafkach znajdujących się koło recepcji,
 • oczyścić dokładnie obuwie,
 • zachować się w czasie pobytu w Szpitalu kulturalnie,
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom personelu szpitalnego.

Osobom odwiedzającym pacjentów w Szpitalu zabrania się:

 • dostarczania pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy i sprzętu, które zostały zabronione przez lekarza,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju, a także zakłócać spokój innych pacjentów,
 • palenia tytoniu na terenie Szpitala.

Osoby upoważnione do dostępu do informacji o stanie zdrowia chorego mogą zwracać się o w/w informację do lekarza leczącego dni powszednie.

Aby uniknąć zaburzeń żołądkowo – jelitowych i umożliwić dzieciom spożywanie ciepłych posiłków, podawanych regularnie w szpitalu, bardzo prosimy o uzgodnienie przywożonych posiłków z Pielęgniarką.