Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA PACJENTA

 1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital najlepszej opieki medycznej.
 2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.
 3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.
 4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku i stanu zdrowia.
 5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.
 6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.
 7. Pacjent ma prawo opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.
 8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo – diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia. Pacjent, rodzice dziecka, prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
 9. W przypadku pacjenta małoletniego – uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń, zabiegów medycznych lub udział w eksperymencie medycznym przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.
 10. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. Pacjent ma obowiązek dostosowania się do regulaminów i rozkładu dnia pobytu pacjentów w Szpitalu, w miarę swoich możliwości.
 2. Pacjent ma obowiązek zastosować się do zaleceń lekarsko -pielęgniarskich w zakresie postępowania leczniczo-diagnostycznego.
 3. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń dydaktyczno -wychowawczych wydanych przez nauczycieli i wychowawców.
 4. Pacjent ma obowiązek szanować mienie szpitalne. Nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
 5. Pacjent ma obowiązek dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
Krystyna Klucewicz
Przyjmuje w dni robocze w godz. 12.00-13.00
Sekretariat Dyrektora
tel. 89 519 48 11

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590