Izabela Mikuczyńska

Więcej Najnowszy reportaż TVP3 Olsztyn o Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Najnowszy reportaż TVP3 Olsztyn o Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

O rodzajach zaburzeń z jakimi borykają się Dzieci przyjmowane w nowo powstałym Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz o terminach oczekiwań na wizytę i ogólnym problemie Opieki Psychologicznej dowiecie się Państwo z najnowszego reportażu TVP3 Olsztyn.

Kliknij, aby zobaczyć film.

Więcej o: Oferta Pracy

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zatrudni

Specjalistę psychoterapii uzależnień

 • osobę, która posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, lub jest w trakcie szkolenia.

Specjalistę psychologii klinicznej

 • psychologa, który uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub jest w trakcie szkolenia.

Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

 • osobę, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub jest w trakcie szkolenia.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub kontrakt,
 • cały lub część etatu,
 • pracę w poradni w Olsztynie.

Termin rozpoczęcia pracy od dnia 01 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (89) 519 48 41 lub 505-695-720.
Oferty prosimy kierować na adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub adres e-mail:
m.ksiazek@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z:
  Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
  W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia
  i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 4. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 10. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej o: Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce powstanie przy naszym szpitalu.

Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce powstanie przy naszym szpitalu.

Przy naszym szpitalu powstaje najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce. Już dzisiaj poszukujemy lekarzy specjalistów psychiatrii, którzy razem z nami chcieliby tworzyć to Centrum realizowane w ramach strategicznego projektu wojewódzkiego pn.: „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa „Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej”. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Kliknij, aby zobaczyć film.

Więcej o: Oferta Pracy

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty.

Miejsce pracy: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra farmacji,
 • Numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej lub ogólnodostępnej
  na stanowisku farmaceuty,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego.

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy,
 • Pracę na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnym lub
  w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (89) 519 48 67/21
Oferty prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@ameryka.com.pl
lub bezpośrednio na adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek


KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Marzena Grabowska-Pycko m.pycko@ameryka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz –
  w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 9. Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.
  Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.
Więcej o: Oferta pracy

Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje pracownika biurowego do nowo powstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Miejsce pracy: Olsztyn, ulica Towarowa 9F

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera i programów biurowych,
 • komunikatywność, systematyczność, dokładność,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • opanowanie.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:05 (godziny pracy mogą ulec zmianie),
 • dobrą atmosferę pracy,
 • umowę o pracę początkowo na 3-miesięczny okres próbny z możliwością umowy na stałe,
 • możliwość pogłębienia wiedzy i rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane proszone są przesyłanie CV do 30.10.2023 do godz. 14.30 na adres e-mail: k.gutkowska@ameryka.com.pl
Planowane zatrudnienie od 02.11.2023.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21
  11-015 Olsztynek
 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Marzena Grabowska-Pycko m.pycko@ameryka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Więcej o: Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Szanowni Państwo, informujemy że od listopada 2023r. w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F (teren Agromy) zostanie otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W ramach poradni udzielane zostaną świadczenia psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Wizyty w poradni są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie.

Osoby zainteresowane wizytą w poradni proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 89 650 11 29,
od dnia 24.10.2023r.

O szczegółach dotyczących poradni będziemy informowali już wkrótce.

Szanowni Państwo!
W związku z bardzo dużą liczbą telefonów do rejestracji oraz wydłużeniem czasu rejestracji telefonicznej bardzo prosimy o cierpliwość.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

Grafika z treścią: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce otwiera „Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży“. Wizyty w poradni możliwe już od listopada 2023. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy). Zapisy od 24.10.2023 pod numerem tel. 89 650 11 29 . Szczegóły już wkrótce. Na grafice widać też zielono czerwone logo z napisem Ameryka, szary megafon oraz cienie dwóch twarzy, jedna w kolorze niebieskim druga w jasno pomarańczowym. Twarze są połączone.
Więcej Kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Szanowni Państwo,

Dołączyliśmy do kampanii społecznej #ODWOLUJE#NIEBLOKUJE którą zainicjowało Centrum Medyczne CMP, aby zwrócić uwagę na problem niestawienia się pacjentów na umówione wizyty lekarskie, bez wcześniejszego ich odwołania.

Również w naszym szpitalu borykamy się z problemem nieodwołanych wizyt.

Od początku roku, ponad 500 wizyt w poradniach specjalistycznych nie zostało odwołanych, tym samym została zablokowana możliwość skorzystania z wizyty innym pacjentom.

Obserwując tą sytuację postanowiliśmy od początku października skorzystać ze wsparcia BOTA głosowego, który kontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty. W rozmowie z BOTEM możecie Państwo również odwołać bądź przełożyć wizytę na inny termin.

Przypominamy o innych sposobach w jaki możecie Państwo zrezygnować z wizyty:

zadzwoń
napisz email
odwiedź nas

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o tej kampanii.