Izabela Mikuczyńska

Więcej o: Oferta pracy w Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie

Oferta pracy w Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zatrudni:
psychoterapeutę certyfikowanego,
specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży,
psychoterapeutę po II roku szkolenia z psychoterapii,
specjalistę psychologii klinicznej,
do pracy w jednym z Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w
Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie.
Oferujemy:
– umowę o pracę lub kontrakt,
– cały lub część etatu,
– możliwość rozwoju,
– elastyczny czas pracy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720
Oferty prosimy kierować do 17.05.2024 r. na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub
a.czuszynski@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
  W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej o: Podziękowanie

Podziękowanie

Chcielibyśmy z całego serca podziękować
Firmie Handlowej “MAZUR” Błażej Mazur
Firmie Handlowo-Usługowej Elektro-Serwis Arkadiusz Butkiewicz
które przyczyniły się do remontu naszego nowego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nidzicy
Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce, gdzie nasi mali podopieczni będą mogli otrzymać potrzebną pomoc i wsparcie.
Wasza życzliwość, zaangażowanie i hojność są dla nas niesamowitym wsparciem i motywacją do dalszej pracy na rzecz dobra naszych podopiecznych. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasze bezinteresowne działania i gotowość do pomocy.

Obrazek z białym tłem, po prawej stronie gałązka fioletowego bzu. Po prawej stronie napis Dziękujemy Firmie Handlowej "MAZUR" Błażej Mazur Firmie Handlowo-Usługowej Elektro-Serwis Arkadiusz Butkiewicz.
Więcej o: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nidzicy.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nidzicy.

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 02.05.2024r. otwieramy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nidzicy. Rejestracja odbywała się będzie od 02.05.2024 w dwóch formach:
telefonicznie, pod numerem: 89 650 11 75
e-mailowo: osrodek.nidzica@ameryka.com.pl
Do poradni psychologicznej nie będzie wymagane skierowanie, a wszystkie świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.
W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.

Obrazek z napisami- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce od 02.05.2024 otwiera w Nidzicy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Rejestracja odbywa się będzie od 02.05.2024r. telefonicznie pod numerem 89 650 11 75 oraz drogą e-mailową: osrodek.nidzica@ameryka.com.pl. Świadczenia udzielane będą bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ. W prawym górnym rogu zielono czerwone logo z napisem AMERYKA.
Więcej o: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 02.05.2024r. otwieramy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.
Rejestracja odbywała się będzie od 02.05.2024 w dwóch formach:
telefonicznie, pod numerem: 89 650 11 74
e-mailowo: osrodek.lidzbark@ameryka.com.pl
Do poradni psychologicznej nie będzie wymagane skierowanie, a wszystkie świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.
W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.

Obrazek z napisami- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce od 02.05.2024 otwiera w Lidzbarku Warmińskim Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Rejestracja odbywa się będzie 
od 02.05.2024r. 
telefonicznie pod numerem 89 650 11 74 oraz drogą e-mailową: osrodek.lidzbark@ameryka.com.pl. Świadczenia udzielane będą bezpłatnie, 
w ramach umowy z NFZ.
W prawym górnym rogu zielono czerwone logo z napisem AMERYKA.
Więcej o: Poradnia Psychologiczna w Działdowie

Poradnia Psychologiczna w Działdowie

Szanowni Państwo, z radością informujemy, iż wygraliśmy konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Działdowie. Już wkrótce otworzymy kolejny Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek będzie znajdował się przy ulicy Grunwaldzkiej 7.

Aby, ułatwić Państwu kontakt z nami udostępniamy dwie formy rejestracji:
– 89 650 11 28
– osrodek.dzialdowo@ameryka.com.pl

Do poradni psychologicznej nie będzie wymagane skierowanie, a wszystkie świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.

Grafika z pudrowo różowym tłem. Po lewej stronie zielono, czerwony napis logo Ameryka. Na środku napis- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce otwiera w Działdowie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Rejestracja odbywać się będzie od 25.03.2024 telefonicznie pod numerem 89 650 11 28 oraz droga e-mailową: osrodek.dzialdowo@ameryka.com.pl
świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.
Więcej o: Uroczyste otwarcie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Uroczyste otwarcie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

W miniony piątek został uroczyście otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, który znajduje się w Olsztynie.

Jest to miejsce w którym dzieci i młodzież mogą znaleźć wsparcie, zrozumienie oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. Nasi profesjonaliści dążą do poprawy samopoczucia psychicznego pacjentów, jak również do radzenia sobie z różnego typu uzależnieniami.

Ośrodek jest odpowiedzią na rosnące problemy emocjonalno-psychiczne dzieci i młodzieży w naszym rejonie i na terenie całego kraju. To ważny krok w przyszłość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie oraz słowa uznania.

Wasza obecność stanowi potwierdzenie, że wspieracie rozwój pomocy psychologicznej w regionie oraz nasze starania w tej dziedzinie. Wasze wsparcie to dla nas nie tylko powód do radości, ale również potężne źródło motywacji i inspiracji do kontynuowania naszej misji.

Więcej o: Oferta pracy w Lidzbarku Warmińskim

Oferta pracy w Lidzbarku Warmińskim

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce pilnie zatrudni w LIDZBARKU WARMIŃSKIM:
– psychologa,
– psychoterapeutę certyfikowanego/specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży,
– specjalistę psychologii klinicznej.

Oferujemy:
– umowę o pracę lub kontrakt,
– cały lub część etatu,
– możliwość rozwoju,
– elastyczny czas pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720

Oferty prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub
a.czuszynski@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21; 11-015 Olsztynek

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
• na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

• W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

• W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

• Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

• Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.