Praca

Więcej o: Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny

Ogłoszenie o pracę

Nazwa podmiotu: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Adres podmiotu: Ameryka 21A, 11-015 Olsztynek

Treść ogłoszenia:

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego posiadający specjalizację lub
w trakcie specjalizacji lub chcącego się specjalizować

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:
biegła obsługa komputera
umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
komunikatywność związana z pracą w zespole
analityczne myślenie, dbałość o szczegóły
dokładność, sumienność, systematyczność

WARUNKI PRACY:
umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna – 1 etat
przewidywany termin zatrudnienia: OD ZARAZ

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie

Proponowane wynagrodzenie: proporcjonalne do posiadanych kwalifikacji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko: Diagnosta laboratoryjny

Dane do kontaktu:
Imię i nazwisko: Marek Mikołajczyk
Telefon: 89 5194864/21 e- mail: m.ksiazek@ameryka.com.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”,  informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek – reprezentowany przez  Dyrektora Romana Lewandowskiego.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko, e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl;  tel. 507106511

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.  

4.    Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń.

5.   Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 ust 1 lit. c RODO) Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.    Podanie danych jest dobrowolne a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

7.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.  Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w deklaracji zgody.

9.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Więcej o: Oferta Pracy

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce koło Olsztyna zatrudni:
Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby.
Szpital pokrywa koszty szkoleń oraz kursów.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa kontraktowa.
Proponujemy dobre warunki pracy w rozwijającym się miejscu oraz
w miłej atmosferze.

Kontakt: (89) 519 48 21/67, lub 502 675 375
Oferty prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
email: m.ksiazek@ameryka.com.pl 

Ręce trzymające kartkę- ogłoszenie. Czerwony napis zatrudnimu, na kartce napis Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby. W prawym dolnym roku napis Ameryka
Więcej o: Oferta pracy w Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie

Oferta pracy w Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zatrudni:
psychoterapeutę certyfikowanego,
specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży,
psychoterapeutę po II roku szkolenia z psychoterapii,
specjalistę psychologii klinicznej,
do pracy w jednym z Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w
Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie.
Oferujemy:
– umowę o pracę lub kontrakt,
– cały lub część etatu,
– możliwość rozwoju,
– elastyczny czas pracy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720
Oferty prosimy kierować do 17.05.2024 r. na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub
a.czuszynski@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
  W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej o: Oferta pracy w Lidzbarku Warmińskim

Oferta pracy w Lidzbarku Warmińskim

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce pilnie zatrudni w LIDZBARKU WARMIŃSKIM:
– psychologa,
– psychoterapeutę certyfikowanego/specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży,
– specjalistę psychologii klinicznej.

Oferujemy:
– umowę o pracę lub kontrakt,
– cały lub część etatu,
– możliwość rozwoju,
– elastyczny czas pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720

Oferty prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub
a.czuszynski@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21; 11-015 Olsztynek

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
• na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

• W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

• W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

• Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

• Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Więcej o: Oferta pracy

Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce z siedzibą w DZIAŁDOWIE pilnie zatrudni:

 • mgr pedagogiki specjalnej,
 • terapeutę środowiskowego.

Oferujemy:
– umowę o pracę lub kontrakt,
– cały lub część etatu,
– elastyczny czas pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720

Oferty prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub

a.czuszynski@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21; 11-015 Olsztynek

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
  W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej o: Oferta pracy

Oferta pracy

W związku z planowanym otwarciem Ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Ameryce z siedzibą w:

– Lidzbark Warmiński

– Działdowo

– Nidzica

– Mrągowo 

zatrudni:

-Psychoterapeutę lub psychoterapeutę w trakcie szkolenia

-Psychologa z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą

-Specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę w trakcie specjalizacji

-Pedagoga specjalnego z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą 

Oferujemy:

– umowa o pracę lub kontrakt, 

– cały lub część etatu,

– elastyczny czas pracy 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720

Oferty  prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21,  11-015 Olsztynek lub

a.czuszynski@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z:
  Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia
i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Data publikacji: 05.01.2024 rok

Więcej o: Oferta pracy

Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
ogłasza KONKURS na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty oraz oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 430).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 12.02.2024 roku w zamkniętej kopercie
z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej”
i przesłać na adres :
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do 15.03.2024 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Wincentego Pstrowskiego 14K.
Osobna zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.
Materiały dostępne są w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek w Administracji Szpitala i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznie pod telefonem: (089) 519 48 67.

Data ogłoszenia, 29.01.2024 rok.

Więcej o: Oferta pracy dla Zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa

Oferta pracy dla Zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce ogłasza konkurs
na stanowisko
Zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393
z późn. zm.) oraz Regulaminu konkursu.

Do konkursu może przystąpić osoba która:

 1. posiada tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia
  w dziedzinie medycyny,
 2. co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

Osoby zgłaszające się do konkursu proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem telefony i adresem, celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4. zaświadczenie o niekaralności, z datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed zgłoszeniem do konkursu;

5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata
i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

lub osobiście w rejestracji Szpitala od poniedziałku do  piątku w godz. od 7.00 do 14.35.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.