Bez kategorii

Więcej o:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zatrudni

Specjalistę/tkę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży ze zdanym egzaminem panstwowym CEM

– osobę, która ukończyła specjalizacje zakończona egzaminem państwowym CEM
w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 

– lub osobę w trakcie szkolenia specjalizacyjnego CMKP

oraz

Certyfikowanego psychoterapeutę/tkę

– osobę, która uzyskała Certyfikat potwierdzający tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii


Oferujemy:

-umowa pracę lub kontrakt 

-cały lub część etatu 

-praca w poradni w Olsztynie 

Termin rozpoczęcia pracy od dnia 01 stycznia 2024 roku

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (089) 519 48 41 lub 505-695-720

Oferty  prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21,  11-015 Olsztynek lub

m.ksiazek@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z:
  Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia
i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Data publikacji: 04.12.2023 rok

Więcej o: Oferta Pracy

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty.

Miejsce pracy: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra farmacji,
 • Numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej lub ogólnodostępnej
  na stanowisku farmaceuty,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego.

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy,
 • Pracę na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnym lub
  w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (89) 519 48 67/21
Oferty prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@ameryka.com.pl
lub bezpośrednio na adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek


KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Marzena Grabowska-Pycko m.pycko@ameryka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz –
  w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 9. Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.
  Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.
Więcej o: Oferta pracy

Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje pracownika biurowego do nowo powstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Miejsce pracy: Olsztyn, ulica Towarowa 9F

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera i programów biurowych,
 • komunikatywność, systematyczność, dokładność,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • opanowanie.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:05 (godziny pracy mogą ulec zmianie),
 • dobrą atmosferę pracy,
 • umowę o pracę początkowo na 3-miesięczny okres próbny z możliwością umowy na stałe,
 • możliwość pogłębienia wiedzy i rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane proszone są przesyłanie CV do 30.10.2023 do godz. 14.30 na adres e-mail: k.gutkowska@ameryka.com.pl
Planowane zatrudnienie od 02.11.2023.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21
  11-015 Olsztynek
 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Marzena Grabowska-Pycko m.pycko@ameryka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Więcej o: Konkurs „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”

Konkurs „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”

Bezpieczny Szpital Przyszłości – Konkurs „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” promuje osoby, instytucje, szpitale, które poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań, technologii przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
Projekt naszego Szpitala “Opieka Zorientowana na Osobę” został laureatem 5 miejsca w kategorii „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”

Pan Dyrektor dr inż. Roman Lewandowski odbiera nagrodę z rąk kobiety która ubrana jest w niebieską bluzkę i czarne spodnie. W tle widać dwóch innych stojących mężczyzn.
Więcej Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA PACJENTA

1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital  najlepszej opieki medycznej.
2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.
3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.
4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku i stanu zdrowia.
5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.
6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.
7. Pacjent ma prawo opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.
8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo – diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia. Pacjent, rodzice dziecka, prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
9. W przypadku pacjenta małoletniego – uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń, zabiegów medycznych lub udział w eksperymencie medycznym przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.
10. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Pacjent ma obowiązek dostosowania się do regulaminów i rozkładu dnia pobytu pacjentów w Szpitalu, w miarę swoich możliwości.
2. Pacjent ma obowiązek zastosować się do zaleceń lekarsko -pielęgniarskich w zakresie postępowania leczniczo-diagnostycznego.
3. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń dydaktyczno -wychowawczych wydanych przez nauczycieli i wychowawców.
4. Pacjent ma obowiązek szanować mienie szpitalne.
Nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
5. Pacjent ma obowiązek dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom.

Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania placówki przyjmuje także Dyrektor Szpitala, we wszystkie dni robocze.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
Krystyna Klucewicz
Przyjmuje w dni robocze w godz. 12.00-13.00
Sekretariat Dyrektora
tel.  89 519 48 11

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590