Oferta Pracy

Obrazek przestawiający ręce które trzymają białą tabliczkę z czerwonym napisem oferta pracy, pod spodem napis Farmaceuta. W lewym dolnym rogu czerwono zielone logo z napisem Ameryka.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty.

Miejsce pracy: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra farmacji,
 • Numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej lub ogólnodostępnej
  na stanowisku farmaceuty,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego.

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy,
 • Pracę na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnym lub
  w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (89) 519 48 67/21
Oferty prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@ameryka.com.pl
lub bezpośrednio na adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek


KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Marzena Grabowska-Pycko m.pycko@ameryka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz –
  w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 9. Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.
  Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.