Oferta pracy

Obrazek przestawiający ręce które trzymają białą tabliczkę z czerwonym napisem Oferta Pracy. Poniżej czarny napis: pielęgniarka Oddziałowa oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej. W lewym dolnym rogu czerwono zielone logo z napisem Ameryka.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
ogłasza KONKURS na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty oraz oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 430).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 12.02.2024 roku w zamkniętej kopercie
z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej”
i przesłać na adres :
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do 15.03.2024 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Wincentego Pstrowskiego 14K.
Osobna zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.
Materiały dostępne są w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek w Administracji Szpitala i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznie pod telefonem: (089) 519 48 67.

Data ogłoszenia, 29.01.2024 rok.