Oferta pracy dla Zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce ogłasza konkurs
na stanowisko
Zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393
z późn. zm.) oraz Regulaminu konkursu.

Do konkursu może przystąpić osoba która:

  1. posiada tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia
    w dziedzinie medycyny,
  2. co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

Osoby zgłaszające się do konkursu proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem telefony i adresem, celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4. zaświadczenie o niekaralności, z datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed zgłoszeniem do konkursu;

5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata
i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

lub osobiście w rejestracji Szpitala od poniedziałku do  piątku w godz. od 7.00 do 14.35.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.