Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

“Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce
poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi Priorytetowej 2 – Turystyka

Działanie 21 – Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie 21.2 – Infrastruktura uzdrowiskowa

Wartość projektu: 7 452 897, 96 zł

kwota dofinansowania: 6 162 003, 65 zł

logo unii europejskiej, fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny narodowa strategia spójności
herb warmia i mazury

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”