Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA PACJENTA

1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital  najlepszej opieki medycznej.
2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.
3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.
4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku i stanu zdrowia.
5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.
6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.
7. Pacjent ma prawo opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.
8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo – diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia. Pacjent, rodzice dziecka, prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
9. W przypadku pacjenta małoletniego – uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń, zabiegów medycznych lub udział w eksperymencie medycznym przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.
10. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Pacjent ma obowiązek dostosowania się do regulaminów i rozkładu dnia pobytu pacjentów w Szpitalu, w miarę swoich możliwości.
2. Pacjent ma obowiązek zastosować się do zaleceń lekarsko -pielęgniarskich w zakresie postępowania leczniczo-diagnostycznego.
3. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń dydaktyczno -wychowawczych wydanych przez nauczycieli i wychowawców.
4. Pacjent ma obowiązek szanować mienie szpitalne.
Nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
5. Pacjent ma obowiązek dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom.

Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania placówki przyjmuje także Dyrektor Szpitala, we wszystkie dni robocze.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
Krystyna Klucewicz
Przyjmuje w dni robocze w godz. 12.00-13.00
Sekretariat Dyrektora
tel.  89 519 48 11

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590