Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 – Promocja dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli

Wartość projektu: 882 247,98 zł

kwota dofinansowania: 749 910,77 zł

logo unia europejska, europejski fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny  narodowa strategia spójności
herb województwa warmińsko mazurskiego