Diagnosta Laboratoryjny

Napis Oferta pracy Diagnosta Laboratoryjny

Ogłoszenie o pracę

Nazwa podmiotu: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Adres podmiotu: Ameryka 21A, 11-015 Olsztynek

Treść ogłoszenia:

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego posiadający specjalizację lub
w trakcie specjalizacji lub chcącego się specjalizować

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:
biegła obsługa komputera
umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
komunikatywność związana z pracą w zespole
analityczne myślenie, dbałość o szczegóły
dokładność, sumienność, systematyczność

WARUNKI PRACY:
umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna – 1 etat
przewidywany termin zatrudnienia: OD ZARAZ

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie

Proponowane wynagrodzenie: proporcjonalne do posiadanych kwalifikacji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko: Diagnosta laboratoryjny

Dane do kontaktu:
Imię i nazwisko: Marek Mikołajczyk
Telefon: 89 5194864/21 e- mail: m.ksiazek@ameryka.com.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”,  informuję:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek – reprezentowany przez  Dyrektora Romana Lewandowskiego.
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko, e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl;  tel. 507106511

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.  

4.    Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń.

5.   Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 ust 1 lit. c RODO) Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.    Podanie danych jest dobrowolne a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

7.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.  Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w deklaracji zgody.

9.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;